CHRZEST ŚWIĘTY

chrzestChrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych), który: gładzi grzechy,daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca na Mszy św. w naszej świątyni o godz. 10.00. Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Niezbędne dokumenty to:
- wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres),
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
-świadectwo ślubu kościelnego rodziców.

Chrzestnym może być ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
- ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
- jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Świecę i Białą Szatę do sakramentu rodzice nabywają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie sie do zakrysti. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

2011-09-20 11:04 Opublikował: Administrator